Kim jest Duch Święty?

22.03.2011

Pytanie: Kim jest Duch Święty?

Odpowiedź: Jest wiele błędnych pojęć na temat tożsamości Ducha Świętego. Niektórzy uważają, że Duch Święty jest jakąś mistyczną siłą. Inni twierdzą, że jest bezosobową siłą, którą Bóg daje wierzącym w Chrystusa. Co Biblia mówi o Duchu Świętym? Biblia po prostu mówi, że Duch Święty jest Bogiem. Biblia mówi również, że Duch Święty jest osobą, istotą posiadającą umysł, emocje i wolę.

To, że Duch Święty jest osobą, jest wyraźnie powiedziane w wielu miejscach Pisma Świętego, również w Dziejach Apostolskich 5:3-4. W tych wersetach św. Piotr stawia czoło Ananiaszowi i zapytuje go, czemu skłamał Duchowi Świętemu. Mówi mu również, że „nie ludziom skłamał, ale Bogu”. Te słowa to stwierdzenie, że kłamstwo przeciwko Duchowi Świętemu jest kłamstwem przeciwko Bogu. Możemy również mieć pewność, że Duch Święty jest Bogiem, ponieważ posiada cechy charakterystyczne Boga. Na przykład Psalm 139:7-8 podkreśla fakt, że Duch Święty jest wszechobecny: „Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza? (8) Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś; jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę”. A w 1 Liście św. Pawła do Koryntian 2:10 również jest mowa o wszechobecności Ducha Świętego: „Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.”

To, że Duch Święty jest osobą wynika stąd, że posiada On rozum, emocje i wolę. Duch Święty myśli i wie (1 List do Koryntian 2:10). Można Go zasmucić (List św. Pawła do Efezjan 4:30). Duch wstawia się za nami (List św. Pawła do Rzymian 8:26-27). Duch Święty podejmuje decyzje zgodnie ze swoją wolą (1 Koryntian 12:7-11). Duch Święty jest Bogiem, trzecią „Osobą” Trójcy Świętej. Jako Bóg, Duch Święty naprawdę może funkcjonować jako Pocieszyciel i Doradca, którego Jezus nam obiecał (Ewangelia wg św. Jana 14:16, 26; 15:26).

Trevor Hawes

Trevor pochodzi z Oxfordu w Anglii. Tam mieszkał i studiował a po ukończeniu studiów przyłączył się do zespołu nauczycieli Słowa Bożego pochodzących z dużej grupy kościołów.

Inne treści autora